Postup na uzavretie zmluvy

Postup na uzavretie zmluvy o spaľovaní odpadov v spaľovni odpadov resp. zneškodnení odpadových vôd a kvapalných odpadov na ČOV

  1. V prípade záujmu o zneškodnení odpadov v spaľovni alebo zneškodnení odpadových vôd a kvapalných odpadov na ČOV, je potrebné zaslať požiadavku na spracovanie zmluvy. (napr.: e-mailom, poštou, faxom). V žiadosti je potrebné uviesť, o zneškodnenie akých druhov odpadov resp. odpadových vôd máte záujem. Zmluvné obdobie je štandardne kalendárny rok.
  2. V prípade, ak je možné predmetné odpady zneškodňovať v spaľovni odpadov, pripravíme Vám zmluvu, v ktorej budú určené jednotkové ceny za zneškodnenie odpadov a prípadné príplatky, ktoré sa uplatňujú ak je odpad mimo rozsah v štandardných ukazovateľoch (napr. zvýšený obsah chlóru, síry).
  3. V prípade, ak je možné predmetné odpadové vody resp. kvapalné odpady zneškodňovať na ČOV, pripravíme Vám zmluvu, v ktorej budú určené jednotkové ceny za bilančné znečistenie a limitné hodnoty základných ukazovateľov.
  4. Po podpise zmluvy, je nutné pred dodaním každého nového druhu odpadu resp. odpadových vôd zaslať objednávku na odber, v ktorej sú popísané parametre (stanovené zmluvou). Po odsúhlasení objednávky je možné doviezť odpad na zneškodnenie.