Čistenie odpadových vôd

Čistenie priemyselných resp. iných odpadových vôd, ktoré musia byť biologicky rozložiteľné a zneškodnenie kvapalných odpadov, na ktoré má prevádzka vydané integrované povolenie.

Zoznam odpadov, ktoré je možné na ČOV zneškodňovať.