Čistenie spalín

Súbor niekoľkých technológií, ktoré zabezpečujú odstraňovanie škodlivín zo spalín.

  1. Tkanivový filter – častice dioxínov a ťažkých kovov sú adsorbované na aktívnom kokse, ktorý sa dávkuje do spalín na vstupe do ekonomizéra. Takto adsorbované škodliviny sa spoločne s popolčekom zachytávajú na rukávoch tkaninového filtra.
  2. Dvojstupňové mokré pranie – v práčke prvého stupňa sú spaliny skrápané vodou a dochádza tu k absorpcii ťažkých kovov, HCl, HF. V druhej práčke sa v kvapaline absorbuje SO2. Do tejto pračky sa pridáva hydroxid vápenatý a po absorpcii SO2 ,a jeho oxidácii sa tvorí síran vápenatý.. Odpadové vody z mokrého prania sú upravované v systéme čistenia odpadových vôd. Upravuje sa odpadová voda z prvej pračky, ktorá je kontaminovaná ťažkými kovmi a anorganickými zlúčeninami chlóru. Nerozpustné hydroxidy kovov sa oddeľujú vo forme kalov a následne sa odvodňujú v kalolise. Vyčistená voda sa po úprave pH odvádza do podnikovej biologickej ČOV.
  3. DENOX - na zníženie koncetrácie oxidov dusíka sa používa systém nekatalytickej redukcie. Do výstupnej časti spaľovacích komôr sa nastrekuje vodný roztok amoniaku.

Po odstránení škodlivých látok zo spalín, sú plynné produkty vypúšťané cez komín do ovzdušia. Ešte pred týmto výstupom je odoberaná vzorka do kontinuálneho monitorovacieho systému na zisťovanie obsahu polutantov ( HCl, HF, CO, SO2 , NOx , TOC, TZL ) v spalinách.

 

Fotogaléria