Biologická ČOV

Procesné odpadové vody z Dusla, a.s. sú riadene zmiešavané so splaškovými odpadovými vodami a externými odpadovými vodami, tak aby boli zabezpečené vstupné kvalitatívne parametre. Samotné zneškodňovanie odpadových vôd je v biologickej ČOV. Kaly, ktoré vznikajú z čistiarenského procesu sú zhodnocované na spaľovni odpadov. Okrem organických odpadových vôd je možné v čistiarni zneškodňovať aj anorganické zlúčeniny na báze dusíka a vybrané anorganické kyseliny. Využiteľná ročná kapacita BČOV – 6 132 000 kg zachytených organických látok vyjadrených ako CHSK.