Podmienky preberania odpadov

Podmienky preberanie odpadov do zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

(1) Do zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia:
a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b) ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c) protokol z analytickej kontroly odpadu podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

(2) Pri dodávke odpadu do zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov sa
a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e) zaeviduje prevzatý odpad.

(3) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením
a) dátumu a času prevzatia odpadu,
b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; tzn. uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(4) Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov Duslo, a.s. predloží držiteľ odpadu okrem dokladov podľa odseku 1 aj
a) údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad výsledky spaľovacej skúšky,
b) ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok z hľadiska emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.