ČOV

Čistiareň odpadových vôd slúži na čistenie priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd vznikajúcich v Duslo, a.s. Externým organizáciám zabezpečujeme zneškodňovanie priemyselných resp. iných odpadových vôd a kvapalných odpadov. S odpadovými vodami nakladáme podľa ich charakteru, tak aby bolo zabezpečené dokonalé odstránenie nebezpečných látok. Čistenie odpadových vôd produkovaných v Duslo, a.s., vzhľadom na ich charakter, si vyžaduje profesionálny prístup a ten uplatňujeme tiež pri zneškodňovaní externých odpadových vôd. Všetky odpadové vody, ktoré sú zneškodňované sú podrobené analytickej kontrole.

Vzhľadom na charakter čistiarne odpadových vôd je požiadavka biologickej rozložiteľnosti organických odpadových vôd.

Technológia


Prevádzka je členená na prevádzkové súbory, ktoré komplexne zabezpečujú čistenie odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov.